OSP KSRG w Klimontowie

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

Film z uroczystość wstąpienia OSP KLIMONTÓW do KSRG

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie.

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie sięgają czasów II Rzeczypospolitej. W tamtych latach prawdziwym utrapieniem mieszkańców wsi były częste pożary, zwłaszcza drewnianej zabudowy. Stąd dojrzewająca od pewnego czasu inicjatywa za sprawą Władysława Ożoga została przekuta w czyn. Z jego inspiracji doszło 15 czerwca 1924 roku do powołania jednostki straży ogniowej w Klimontowie. W grupie założycielskiej znalazło się 16 mężczyzn, którzy wybrali zarząd w następującym składzie: prezesem został Adam Dziedzicki, właściciel majątku ziemskiego w Klimontowie, naczelnikiem obrano Wiktora Dąbka, kasjerem – Jana Psicę, a gospodarzem nowej drużyny został Tadeusz Podstawa. Formacja od początku była dobrze wyposażona i przygotowana do akcji gaśniczych. Adam Dziedzicki, prezes jednostki, w 1924 roku kupił dla niej sikawkę ręczną tzw. „żabkę”.

Jak wspominają najstarsi druhowie pierwsza remiza, znajdowała się na „Starej Wsi”. Druhowie w następnej kolejności przystąpili do budowy drewnianej remizy, w której mogliby pomieścić cenny sprzęt pożarniczy i osobiste wyposażenie. Remiza została wybudowana przy drodze w kierunku Szczytnik. Przez kilkanaście przedwojennych lat klimontowska straż rozwijała się pomyślnie. Po wybuchu II wojny światowej w czasie niemieckiej okupacji działalność społeczna i kulturalna straży została zawieszona. Druhowie podejmowali działalność konspiracyjną w oddziałach partyzanckich.

W 1945 roku strażacy reaktywowali działalność jednostki. Kierowała nią zarząd w składzie:

Władysław Ożóg – prezes,

Józef Pozowski – naczelnik,

Jan Gradzi – sekretarz,

Stanisław Kura – skarbnik,

Stanisław Wójcik – gospodarz.

            Po wojnie OSP Klimontów zamieniła własną działkę znajdującą się przy drodze wojewódzkiej na działkę z budynkiem dawnych dworskich spichlerzy. Wspólnymi siłami zostały one wyremontowane i zagospodarowane na stojącą do dziś remizę.

W 1950 roku do zarządu powołani zostali nowi członkowie.

Wit Nowak został naczelnikiem, Edward Błaut -zastępcą naczelnika, Jan Gołdyn sekretarzem.

W latach 50 ubiegłego stulecia doszło do największego pożaru, w jakim jednostka z Klimontowa brała udział. Paliły się stodoły podworskie w Klimontowie. Akcja wraz z dogaszaniem trwała prawie dwa tygodnie.

W 1959 roku naczelnikiem straży zostaje Tadeusz Zubalski. Strażacy zakupili wóz konny przystosowany do przewożenia sikawki i innego sprzętu. Do nowego nabytku i akcji gaśniczych wyznaczone były zaprzęgi konne druhów ochotników: Władysława Stanka, Józefa Kotyzy, Wacława Wirka i Jana Stanka.

Rok 1964 przyniósł kolejne zmiany w strukturach władz OSP Klimontów. Obowiązki prezesa powierzono wówczas Józefowi Kurze, naczelnika – Stanisławowi Olendrowi, zastępcą naczelnika został Bolesław Podstawa, sekretarzem – Jan Gołdyn, gospodarzem – Tadeusz Łach, a pieczę nad finansami jednostki sprawował skarbnik – Stanisław Kura.

Za czasów tego zarządu do Klimontowa trafił pierwszy samochód bojowy, którym od 1967 roku był Star-20 ZGM, w zestawie z motopompą PO-5.

W celu ochrony przeciwpożarowej w 1974 roku strażacy własnymi środkami wybudowali zbiornik przeciwpożarowy, który zabezpieczał rezerwy wody na wypadek pożarów.

Ważnym wydarzeniem w życiu jednostki było nadanie straży w Klimontowie sztandaru w 1978 roku. Ufundowany został On ze środków własnych, a pierwszym chorążym został Andrzej Olender – obecny Komendant Gminny.

Wielokrotnie drużyna ochotnicza tutejszej straży zdobywała najwyższe laury w gminnych zawodach sportowo pożarniczych. Największym sukcesem jak dotąd było zajęcie V miejsca na wojewódzkich zawodach rozgrywanych w Krakowie w 1980 roku.

W roku 1984 na walnym zebraniu ochotniczego stowarzyszenia druhowie złożyli podziękowanie dotychczasowemu kierownictwu za 20 lat intensywnej pracy i powołali nowy zarząd w składzie: Zdzisław Kura – prezes, Andrzej Olender – naczelnik, Jarosław Talarek – zastępca naczelnika, Wiesław Przyjemski – skarbnik, Marian Gołdyn – sekretarz, Marian Stanek – gospodarz, Antoni Porębski – członek zarządu. Nowe władze sprawnie przejęły stery jednostki i kontynuowały zadania rozpoczęte przez swoich poprzedników.

Jednostka OSP Klimontów zawsze była organizatorem i animatorem życia kulturalnego wsi. Druhowie brali udział w uroczystościach kościelnych, aktywnie włączali się w prace przy organizacji parafii i budowie kościoła w Klimontowie, które prowadził nieodżałowany, tragicznie zmarły proboszcz ks. Stanisław Palimąka. Niejednokrotnie Strażacy udowadniali, iż hasło OSP „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” nie jest im obce. Mimo zakazu władz komunistycznych, w latach 80-tych wozem strażackim na sygnale wprowadzali Krzyż nawiedzający parafię do Bobina, za co czekały ich wezwania na milicję. Po dziś tradycyjnie druhowie z OSP Klimontów trzymają wartę przy Grobie Pańskim i organizują po rezurekcji śniadanie Wielkanocne.

W odpowiedzi na nowe potrzeby i oczekiwania kierowane pod adresem straży pożarnej w Klimontowie, druhowie w latach 1991-92 wybudowali i oddali do użytku lokalnej społeczności największą w gminie konstrukcję metalowej wiaty, pod którą odbywają się plenerowe spotkania, zabawy i wydarzenia kulturalne.

Kolejną zmianę pokoleniową we władzach OSP Klimontów zanotowano w 1997 roku. Druhowie wybrali nowy zarząd, na czele, którego postawili Jerzego Pierzchałę, w funkcji prezesa. Do niego dołączyli: Włodzimierz Kura – naczelnik, Wiesław Przyjemski -skarbnik, Andrzej Pierzchała – sekretarz, Marian Stanek – gospodarz.

W roku 2005 jednostka zmieniła wiekowy samochód Star na strażackiego Żuka przystosowanego do akcji bojowych. W 2011 do służby w jednostce wszedł samochód lekki Opel Movano.

Rok 2016 to kolejna zmiana pokoleniowa zarządu. Prezesem został Kamil Stanek, zastępcą Dawid Bielecki, Naczelnikiem – Grzegorz Piwowarski, Skarbnikiem – Mirosław Marzec. W tym czasie zaczyna się wiele prac przy modernizacji remizy, izolacje fundamentów, remonty wewnątrz pomieszczeń i docieplanie ścian.

11 września 2016 – obchodziliśmy jubileusz 90-lecia działalności.

W 2017 roku pozyskaliśmy wóz strażacki Jelcz 422, jesienią odbył się wyjazd szkoleniowy dla młodzieży do Zakopanego.

11 czerwiec 2018 – nasza OSP zdobyła I miejsce podczas IV mistrzostw powiatu w ratownictwie powiatu proszowickiego.

W marcu 2019 ruszyła budowa nowego garażu.

9 czerwca 2019 – reprezentacja OSP z Klimontowa zwyciężyła w V mistrzostwach powiatu proszowickiego w ratownictwie.

23 czerwca 2019 – uroczystość 95-lecia OSP, a także poświęcenie przekazanego przez OSP KSRG Kościelec wozu strażackiego Jelcz 422 oraz wmurowanie kamienia węgielnego w ścianę nowo powstającej remizy.

21 czerwca 2021 to kolejna zmiana pokoleniowa zarządu. Prezesem został Grzegorz Piwowarski, Zastępcą Prezesa – Piotr Skrzela, Naczelnikiem – Przemysław Kopeć, Zastępcą Naczelnika – Dariusz Skrzela, Skarbnikiem – Mirosław Marzec, Gospodarz Karol Nowak Gospodarz II Krzysztof Urbańczyk, członkami zarząd: Włodzimierz Kura, Grzegorz Cichy.

29 sierpnia 2021 – uroczystość odsłonięcia zbudowanego na placu przed remizą pomnika lotników 24. Eskadry Rozpoznawczej Armii „Kraków” z udziałem Wojska Polskiego i Lotnictwa Polskiego.

8 września 2021 – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach nastąpiło podpisanie trójstronnego porozumienia dotyczącego wstąpienia OSP Klimontów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Umowę podpisali: komendant Janusz Chawiński, burmistrz Grzegorz Cichy, prezes Grzegorz Piwowarski.

Obecni byli: zastępca komendanta Bogusław Skowron, bryg Michał Pawłowski i naczelnik Przemysław Kopeć, prezes Grzegorz Śląski. OSP Klimontów ma być trzecią po OSP KSRG Bobin i Kościelec jednostką w KSRG w Gminie i Mieście Proszowice.

11 i 12 września 2021 – w Ośrodku Czorsztyn – Ski w Kluszkowcach, w gminie Czorsztyn, drużyna OSP Klimontów zajęła 12 miejsce na VIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowo – Pożarniczej Strażaków OSP.

W dniu 6 grudnia 2021 r. Komendant Główny PSP włączył OSP Klimontów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dzisiaj OSP Klimontów może pochwalić się sukcesami i aktywnością:

– jednostka dwukrotnie zdobyła pierwsze miejsce w Mistrzostwach Ratownictwa Powiatu Proszowickiego,

– z powodzeniem brała udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie OSP w Czorsztynie

– ma wysoki stopień gotowości i sprawności bojowej, druhowie OSP Klimontów uczestniczą w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Rok 2021 – ok 56

Rok 2020 – 86 najwięcej w gminie Proszowice,

Rok 2019 – 54.

OSP Klimontów została w ciągu ostatnich lat bardzo dobrze wyposażona w sprzęt służący do udzielania pomocy poszkodowanym w ramach ratownictwa technicznego, drogowego i powodziowego.

Jednostka nasza ze względu na swoją lokalizację przy drodze wojewódzkiej 776 często uczestniczy w akcjach prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach. Wyjeżdżamy do likwidacji miejscowych zagrożeń takich jak pożary budynków i skutków wypadków komunikacyjnych. Duża liczba akcji, w których uczestniczą druhowie wiąże się z usuwaniem skutków podtopień powstałych w wyniku wezbrań potoków i cieków wodnych.

Jednostka OSP Klimontów liczy 27 członków przeszkolonych i gotowych do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Nasi druhowie są dyspozycyjni przez całą dobę. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie utrzymuje wysoki stan gotowości jednostki do działań ratowniczych. Pomimo znacznego wieku samochodów pożarniczych Jelcz pochodzi z 1994 roku, Opel z 2001 są one w pełnej sprawności technicznej wraz z wyposażeniem.  W trakcie budowy jest nowa remiza, w której jest garaż przystosowany na dwa stanowiska dla wozów ratowniczo-gaśniczych, nadal w eksploatacji pozostaje wyremontowany garaż w dotychczasowej siedzibie.

Ochotnicza Straż Pożarna Klimontów organizuje i bierze udział w akcjach mających na celu edukacje mieszkańców Gminy i Miasta Proszowice a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Jednostka nasza prowadzi liczne działania społeczne oraz zbiórki charytatywne na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki zbiórce i zaangażowaniu wielu osób, dwa kardiomonitory i dwa pulsoksymetry trafiły do Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu. Inne wydarzenia z naszym udziałem to m.in. Parafialna Droga Krzyżowa, wspólne sprzątanie naszej wsi, współpraca z zaprzyjaźnionymi strażakami z Mittelnkirchen z RFN, festyny i pikniki rodzinne, pokazy strażackie dla najmłodszych uczniów, Gaszyn Challenge, akcji zbierania zakrętek i wożenie Świętego Mikołaja do najmłodszych mieszkańców. Cieszymy się z powstania i zaangażowania rodziców w działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Wszystkie wymienione działania nie byłyby możliwe bez znacznych pieniędzy. OSP Klimontów wykorzystuje wszelkie możliwości i pozyskuje dofinansowania w celu rozwoju działalności. Dzisiaj w imieniu zarządu OSP Klimontów serdecznie dziękuję Skarbniczce i radnym rady miejskiej w Proszowicach, władzom wszelkich instytucji, sponsorom i darczyńcom za okazane wsparcie.

OSP Klimontów otrzymuje i korzysta z programów:

Dotacje z gminy Proszowice.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Bezpieczna Małopolska, Małopolskie Remizy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

WFOŚiGW program Bezpieczny strażak.

KP PSP w Proszowicach.

Fundusz Sołecki wsi Klimontów.

Dotacje z firm Ubezpieczeniowych.

Fundusz Sprawiedliwości – Ministerstwo Sprawiedliwości.

KRUS.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podkreślić należy bardzo duży wkład własny ze środków zgromadzonych przez OSP z wyjazdów do akcji, zabezpieczeń i z zabaw.

Bardzo dobrze układa się współpraca OSP Klimontów z Gminą i Miastem Proszowice, Szkołą Podstawową w Klimontowie, KGW Klimontów, LKS Agricola Klimontów, Sołtysem wraz z Radą Sołecką i Parafią Klimontów.

Dzisiaj marzeniem druhów jest nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W przypadku pozyskanie takiego wozu pożarniczego OSP Klimontów deklaruje przekazanie Jelcza GCBA do innej jednostki OSP z Gminy Proszowice. 

Zapraszamy wszystkich na jubileusz 100-lecia jednostki w czerwcu 2024 roku.