Sołectwo Klimontów

KLIMONTÓW
sołtys: Joanna Piwowarska
Rada Sołecka: 
Przemysław Wójcik, Grzegorz Pierzchała, Elżbieta Moskowczenko,
Arkadiusz Olech, Dorota Ryńca, Marek Łach
 
Klimontów w liczbach:
liczba mieszkańców – 1145
powierzchnia – 868,39 ha [8,68 km2]
gęstość zaludnienia – 140,52 os/km2
[dane z lutego 2011 r.]
 
Historia sołectwa

Nazwa wsi składa się z dwóch elementów: Klimont – ów. Pierwsza część to imię słowiańskie Kliment. Dzisiaj w Polsce nie występuje. Jest natomiast jeszcze spotykane u naszych południowych braci: Serbów i Chorwatów. Natomiast -ów to końcówka, której innymi odmianami jest;: -owa, -awa. W sumie oba elementy oznaczają, że wieś była własnością rodu, którego przywódcą był Kliment ( gdyż nazwa odpowiada na pytanie: kogo była wieś ? Odpowiedz jest podana w liczbie mnogiej – zatem chodzi o ród ). Tak samo powstały między innymi nazwy Krakowa i Warszawy, gdzie w pierwszym przypadku przywódcą rodu był Krak, a w drugim Wars ( nie było żadnej Sawy – to XX-wieczna legenda ją stworzyła w sposób sprzeczny z logiką ). Ten wywód pozwala nam stwierdzić, że założycielem osady był Kliment, od którego imienia powstała nazwa wsi. Założył ją albo z własną rodziną, albo z grupa przyjaciół. A ponieważ imię pośrednio wskazuje, że była to osada słowiańska, to jej założenie musiało nastąpić najpóźniej w V-VI wieku naszej ery ( data wynika z ostatnich ustaleń naukowców, którzy przyjęli na ten czas przybycie Słowian na teren obecnej Polski), jednak nie później niż w IX wieku ( w tym czasie dokumenty potwierdzają już istnienie osad z końcówką jak opisano wyżej).

Fakt, że Klimontów to jedna z najstarszych wsi w naszej gminie potwierdza również jej wielkość i zaludnienie. Ma ona bowiem obecnie 867,60 ha powierzchni – z czego grunty orne to 696,4 ha, sady to 35,8 ha, łąki to 60,6 ha, a pastwiska to 2,0 ha. Mieszka tutaj 1394 osoby w 289 zagrodach (dane ze stycznia 2005 roku ). To oznacza, ze powierzchniowo wieś jest trzykrotnie, a pod względem zaludnienia – czterokrotnie większa od wszystkich innych w Gminie Proszowice.
Przez wieś biegną różne drogi. Jedna to droga wojewódzka Kraków- Proszowice – Kazimierza Wielka, która jest pod opieką Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Od drogi tej prowadzą dwie drogi powiatowe. Pozostałe drogi są własnością Gminy Proszowice lub mają charakter dojazdu do pól uprawnych.
Przebieg granic wsi wymaga dużych badań specjalistów. Są one zapewne poprowadzone granicami wododziałów poszczególnych dopływów rzeki Szreniawy. Przy czym wieś Klimontów rozłożyła się przede wszystkim w dolinie Klimontówki – dopływu rzeki Szreniawy. Płynie ona praktycznie przez środek wsi, wzdłuż której musieli osadzać się pierwsi osadnicy. Tereny wokół były zapewne pokryte lasami, które z czasem były wycinane i zamieniane w pola uprawne. Używano zapewne techniki wypaleniskowej. Możliwym jest także i to, że wieś ta mogła być kiedyś większa. Z czasem jednak uległa okrojeniu przez zakładanie nowych osad w jej sąsiedztwie – głównie w XIV wieku. Być może, że więcej danych mogłyby przynieść badania archeologiczne. Może ktoś z mieszkańców zna takie miejsca, gdzie widać ślady z dawnych czasów ? Archeolodzy na pewno chętnie podjęliby badania, a również – myślę – mieszkańcy Klimontowa chętnie poznaliby dzieje swoich przodków.
W Klimontowie oprócz zagród i pól, znajduje się ponadto kilka innych obiektów: a. teren zlikwidowanej kolejki wąskotorowej i budynek stacji, b. kosciół parafialny i niedaleko – cmentarz parafialny, c. drewniany dwór szlachecki ( wybudowany na pocz. XX wieku, podobno wg projektu St. I. Witkiewicza – tego samego, który projektował w tamtych czasach najpiękniejsze wille w Zakopanym ) i zabytkowy ogród i inne.

KGW Klimontów

KGW Klimontów

Koło Gospodyń Wiejskich w Klimontowie powstało w 1965 roku jako organizacja kobiet wiejskich w ramach Kółek Rolniczych. Na początku swej działalności zrzeszało 11 pań pod przewodnictwem Pani Teresy Stanek.

Członkinie naszego Koła aktywnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju prezentacjach kulinarnych i uroczystościach dożynkowych na terenie Gminy Proszowice i nie tylko . Kultywujemy również ludowe zwyczaje organizując doroczne spotkania z okazji świąt zarówno religijnych jak i świeckich oraz uczestniczymy w imprezach kulturalnych związanych z folklorem i tradycją małopolskiej wsi.

Przez cały rok prowadzimy aktywne warsztaty z zakresu rękodzieła i gastronomii, które pozwalają osobom zrzeszonym w naszym Kole na integrację, wymianę doświadczeń, dzielenie się umiejętnościami oraz rozbudowę naszych zainteresowań

KGW w Klimontowie, obecnie działające pod przewodnictwem Iwony Wiecha, to ponad 30 osób i są to zarówno panie jak i panowie.

Mamy nadzieję, że bardzo dobra współpraca z innymi organizacjami lokalnymi Sołectwo Klimontów, OSP Klimontów , MDP Klimontów Błękitna Schola oraz Klub Sportowy Agricola – Klimontów przyniesie wymierne efekty dla naszej społeczności lokalnej i nie tylko.

Zapraszamy do oglądnięcia filmu promującego KGW-Klimontów 😍😍😍 zrealizowanego w ramach projektu „Małopolskie Seminarium Liderów Aktywnych dla Rozwoju”.

👇

OSP KSRG w Klimontowie

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

Film z uroczystość wstąpienia OSP KLIMONTÓW do KSRG

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie.

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie sięgają czasów II Rzeczypospolitej. W tamtych latach prawdziwym utrapieniem mieszkańców wsi były częste pożary, zwłaszcza drewnianej zabudowy. Stąd dojrzewająca od pewnego czasu inicjatywa za sprawą Władysława Ożoga została przekuta w czyn. Z jego inspiracji doszło 15 czerwca 1924 roku do powołania jednostki straży ogniowej w Klimontowie. W grupie założycielskiej znalazło się 16 mężczyzn, którzy wybrali zarząd w następującym składzie: prezesem został Adam Dziedzicki, właściciel majątku ziemskiego w Klimontowie, naczelnikiem obrano Wiktora Dąbka, kasjerem – Jana Psicę, a gospodarzem nowej drużyny został Tadeusz Podstawa. Formacja od początku była dobrze wyposażona i przygotowana do akcji gaśniczych. Adam Dziedzicki, prezes jednostki, w 1924 roku kupił dla niej sikawkę ręczną tzw. „żabkę”.

Jak wspominają najstarsi druhowie pierwsza remiza, znajdowała się na „Starej Wsi”. Druhowie w następnej kolejności przystąpili do budowy drewnianej remizy, w której mogliby pomieścić cenny sprzęt pożarniczy i osobiste wyposażenie. Remiza została wybudowana przy drodze w kierunku Szczytnik. Przez kilkanaście przedwojennych lat klimontowska straż rozwijała się pomyślnie. Po wybuchu II wojny światowej w czasie niemieckiej okupacji działalność społeczna i kulturalna straży została zawieszona. Druhowie podejmowali działalność konspiracyjną w oddziałach partyzanckich.

W 1945 roku strażacy reaktywowali działalność jednostki. Kierowała nią zarząd w składzie:

Władysław Ożóg – prezes,

Józef Pozowski – naczelnik,

Jan Gradzi – sekretarz,

Stanisław Kura – skarbnik,

Stanisław Wójcik – gospodarz.

            Po wojnie OSP Klimontów zamieniła własną działkę znajdującą się przy drodze wojewódzkiej na działkę z budynkiem dawnych dworskich spichlerzy. Wspólnymi siłami zostały one wyremontowane i zagospodarowane na stojącą do dziś remizę.

W 1950 roku do zarządu powołani zostali nowi członkowie.

Wit Nowak został naczelnikiem, Edward Błaut -zastępcą naczelnika, Jan Gołdyn sekretarzem.

W latach 50 ubiegłego stulecia doszło do największego pożaru, w jakim jednostka z Klimontowa brała udział. Paliły się stodoły podworskie w Klimontowie. Akcja wraz z dogaszaniem trwała prawie dwa tygodnie.

W 1959 roku naczelnikiem straży zostaje Tadeusz Zubalski. Strażacy zakupili wóz konny przystosowany do przewożenia sikawki i innego sprzętu. Do nowego nabytku i akcji gaśniczych wyznaczone były zaprzęgi konne druhów ochotników: Władysława Stanka, Józefa Kotyzy, Wacława Wirka i Jana Stanka.

Rok 1964 przyniósł kolejne zmiany w strukturach władz OSP Klimontów. Obowiązki prezesa powierzono wówczas Józefowi Kurze, naczelnika – Stanisławowi Olendrowi, zastępcą naczelnika został Bolesław Podstawa, sekretarzem – Jan Gołdyn, gospodarzem – Tadeusz Łach, a pieczę nad finansami jednostki sprawował skarbnik – Stanisław Kura.

Za czasów tego zarządu do Klimontowa trafił pierwszy samochód bojowy, którym od 1967 roku był Star-20 ZGM, w zestawie z motopompą PO-5.

W celu ochrony przeciwpożarowej w 1974 roku strażacy własnymi środkami wybudowali zbiornik przeciwpożarowy, który zabezpieczał rezerwy wody na wypadek pożarów.

Ważnym wydarzeniem w życiu jednostki było nadanie straży w Klimontowie sztandaru w 1978 roku. Ufundowany został On ze środków własnych, a pierwszym chorążym został Andrzej Olender – obecny Komendant Gminny.

Wielokrotnie drużyna ochotnicza tutejszej straży zdobywała najwyższe laury w gminnych zawodach sportowo pożarniczych. Największym sukcesem jak dotąd było zajęcie V miejsca na wojewódzkich zawodach rozgrywanych w Krakowie w 1980 roku.

W roku 1984 na walnym zebraniu ochotniczego stowarzyszenia druhowie złożyli podziękowanie dotychczasowemu kierownictwu za 20 lat intensywnej pracy i powołali nowy zarząd w składzie: Zdzisław Kura – prezes, Andrzej Olender – naczelnik, Jarosław Talarek – zastępca naczelnika, Wiesław Przyjemski – skarbnik, Marian Gołdyn – sekretarz, Marian Stanek – gospodarz, Antoni Porębski – członek zarządu. Nowe władze sprawnie przejęły stery jednostki i kontynuowały zadania rozpoczęte przez swoich poprzedników.

Jednostka OSP Klimontów zawsze była organizatorem i animatorem życia kulturalnego wsi. Druhowie brali udział w uroczystościach kościelnych, aktywnie włączali się w prace przy organizacji parafii i budowie kościoła w Klimontowie, które prowadził nieodżałowany, tragicznie zmarły proboszcz ks. Stanisław Palimąka. Niejednokrotnie Strażacy udowadniali, iż hasło OSP „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” nie jest im obce. Mimo zakazu władz komunistycznych, w latach 80-tych wozem strażackim na sygnale wprowadzali Krzyż nawiedzający parafię do Bobina, za co czekały ich wezwania na milicję. Po dziś tradycyjnie druhowie z OSP Klimontów trzymają wartę przy Grobie Pańskim i organizują po rezurekcji śniadanie Wielkanocne.

W odpowiedzi na nowe potrzeby i oczekiwania kierowane pod adresem straży pożarnej w Klimontowie, druhowie w latach 1991-92 wybudowali i oddali do użytku lokalnej społeczności największą w gminie konstrukcję metalowej wiaty, pod którą odbywają się plenerowe spotkania, zabawy i wydarzenia kulturalne.

Kolejną zmianę pokoleniową we władzach OSP Klimontów zanotowano w 1997 roku. Druhowie wybrali nowy zarząd, na czele, którego postawili Jerzego Pierzchałę, w funkcji prezesa. Do niego dołączyli: Włodzimierz Kura – naczelnik, Wiesław Przyjemski -skarbnik, Andrzej Pierzchała – sekretarz, Marian Stanek – gospodarz.

W roku 2005 jednostka zmieniła wiekowy samochód Star na strażackiego Żuka przystosowanego do akcji bojowych. W 2011 do służby w jednostce wszedł samochód lekki Opel Movano.

Rok 2016 to kolejna zmiana pokoleniowa zarządu. Prezesem został Kamil Stanek, zastępcą Dawid Bielecki, Naczelnikiem – Grzegorz Piwowarski, Skarbnikiem – Mirosław Marzec. W tym czasie zaczyna się wiele prac przy modernizacji remizy, izolacje fundamentów, remonty wewnątrz pomieszczeń i docieplanie ścian.

11 września 2016 – obchodziliśmy jubileusz 90-lecia działalności.

W 2017 roku pozyskaliśmy wóz strażacki Jelcz 422, jesienią odbył się wyjazd szkoleniowy dla młodzieży do Zakopanego.

11 czerwiec 2018 – nasza OSP zdobyła I miejsce podczas IV mistrzostw powiatu w ratownictwie powiatu proszowickiego.

W marcu 2019 ruszyła budowa nowego garażu.

9 czerwca 2019 – reprezentacja OSP z Klimontowa zwyciężyła w V mistrzostwach powiatu proszowickiego w ratownictwie.

23 czerwca 2019 – uroczystość 95-lecia OSP, a także poświęcenie przekazanego przez OSP KSRG Kościelec wozu strażackiego Jelcz 422 oraz wmurowanie kamienia węgielnego w ścianę nowo powstającej remizy.

21 czerwca 2021 to kolejna zmiana pokoleniowa zarządu. Prezesem został Grzegorz Piwowarski, Zastępcą Prezesa – Piotr Skrzela, Naczelnikiem – Przemysław Kopeć, Zastępcą Naczelnika – Dariusz Skrzela, Skarbnikiem – Mirosław Marzec, Gospodarz Karol Nowak Gospodarz II Krzysztof Urbańczyk, członkami zarząd: Włodzimierz Kura, Grzegorz Cichy.

29 sierpnia 2021 – uroczystość odsłonięcia zbudowanego na placu przed remizą pomnika lotników 24. Eskadry Rozpoznawczej Armii „Kraków” z udziałem Wojska Polskiego i Lotnictwa Polskiego.

8 września 2021 – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach nastąpiło podpisanie trójstronnego porozumienia dotyczącego wstąpienia OSP Klimontów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Umowę podpisali: komendant Janusz Chawiński, burmistrz Grzegorz Cichy, prezes Grzegorz Piwowarski.

Obecni byli: zastępca komendanta Bogusław Skowron, bryg Michał Pawłowski i naczelnik Przemysław Kopeć, prezes Grzegorz Śląski. OSP Klimontów ma być trzecią po OSP KSRG Bobin i Kościelec jednostką w KSRG w Gminie i Mieście Proszowice.

11 i 12 września 2021 – w Ośrodku Czorsztyn – Ski w Kluszkowcach, w gminie Czorsztyn, drużyna OSP Klimontów zajęła 12 miejsce na VIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowo – Pożarniczej Strażaków OSP.

W dniu 6 grudnia 2021 r. Komendant Główny PSP włączył OSP Klimontów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dzisiaj OSP Klimontów może pochwalić się sukcesami i aktywnością:

– jednostka dwukrotnie zdobyła pierwsze miejsce w Mistrzostwach Ratownictwa Powiatu Proszowickiego,

– z powodzeniem brała udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie OSP w Czorsztynie

– ma wysoki stopień gotowości i sprawności bojowej, druhowie OSP Klimontów uczestniczą w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Rok 2021 – ok 56

Rok 2020 – 86 najwięcej w gminie Proszowice,

Rok 2019 – 54.

OSP Klimontów została w ciągu ostatnich lat bardzo dobrze wyposażona w sprzęt służący do udzielania pomocy poszkodowanym w ramach ratownictwa technicznego, drogowego i powodziowego.

Jednostka nasza ze względu na swoją lokalizację przy drodze wojewódzkiej 776 często uczestniczy w akcjach prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach. Wyjeżdżamy do likwidacji miejscowych zagrożeń takich jak pożary budynków i skutków wypadków komunikacyjnych. Duża liczba akcji, w których uczestniczą druhowie wiąże się z usuwaniem skutków podtopień powstałych w wyniku wezbrań potoków i cieków wodnych.

Jednostka OSP Klimontów liczy 27 członków przeszkolonych i gotowych do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Nasi druhowie są dyspozycyjni przez całą dobę. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie utrzymuje wysoki stan gotowości jednostki do działań ratowniczych. Pomimo znacznego wieku samochodów pożarniczych Jelcz pochodzi z 1994 roku, Opel z 2001 są one w pełnej sprawności technicznej wraz z wyposażeniem.  W trakcie budowy jest nowa remiza, w której jest garaż przystosowany na dwa stanowiska dla wozów ratowniczo-gaśniczych, nadal w eksploatacji pozostaje wyremontowany garaż w dotychczasowej siedzibie.

Ochotnicza Straż Pożarna Klimontów organizuje i bierze udział w akcjach mających na celu edukacje mieszkańców Gminy i Miasta Proszowice a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Jednostka nasza prowadzi liczne działania społeczne oraz zbiórki charytatywne na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki zbiórce i zaangażowaniu wielu osób, dwa kardiomonitory i dwa pulsoksymetry trafiły do Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu. Inne wydarzenia z naszym udziałem to m.in. Parafialna Droga Krzyżowa, wspólne sprzątanie naszej wsi, współpraca z zaprzyjaźnionymi strażakami z Mittelnkirchen z RFN, festyny i pikniki rodzinne, pokazy strażackie dla najmłodszych uczniów, Gaszyn Challenge, akcji zbierania zakrętek i wożenie Świętego Mikołaja do najmłodszych mieszkańców. Cieszymy się z powstania i zaangażowania rodziców w działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Wszystkie wymienione działania nie byłyby możliwe bez znacznych pieniędzy. OSP Klimontów wykorzystuje wszelkie możliwości i pozyskuje dofinansowania w celu rozwoju działalności. Dzisiaj w imieniu zarządu OSP Klimontów serdecznie dziękuję Skarbniczce i radnym rady miejskiej w Proszowicach, władzom wszelkich instytucji, sponsorom i darczyńcom za okazane wsparcie.

OSP Klimontów otrzymuje i korzysta z programów:

Dotacje z gminy Proszowice.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Bezpieczna Małopolska, Małopolskie Remizy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

WFOŚiGW program Bezpieczny strażak.

KP PSP w Proszowicach.

Fundusz Sołecki wsi Klimontów.

Dotacje z firm Ubezpieczeniowych.

Fundusz Sprawiedliwości – Ministerstwo Sprawiedliwości.

KRUS.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podkreślić należy bardzo duży wkład własny ze środków zgromadzonych przez OSP z wyjazdów do akcji, zabezpieczeń i z zabaw.

Bardzo dobrze układa się współpraca OSP Klimontów z Gminą i Miastem Proszowice, Szkołą Podstawową w Klimontowie, KGW Klimontów, LKS Agricola Klimontów, Sołtysem wraz z Radą Sołecką i Parafią Klimontów.

Dzisiaj marzeniem druhów jest nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W przypadku pozyskanie takiego wozu pożarniczego OSP Klimontów deklaruje przekazanie Jelcza GCBA do innej jednostki OSP z Gminy Proszowice. 

Zapraszamy wszystkich na jubileusz 100-lecia jednostki w czerwcu 2024 roku.